Nazwa zlecenia: Zadanie A: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z inwestycją pn.: "Przebudowa skrzyżowania- II etap (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, św. Wawrzyńca w Orzeszu."

Zadanie B: Przeprowadzenie promocji projektu inwestycji pn." Przebudowa skrzyżowania- II etap (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, św. Wawrzyńca w Orzeszu."

Lokalizacja: Orzesze

Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

Okres, w którym zadanie jest realizowane: 2015

Zakres prac: Zadanie A: Nadzór nad wykonywaniem robót, kontrola i ocena zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, uczestnictwo w procesie przekazania placu budowy, reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli prowadzonych robót, sprawdzanie jakości wykonananych robót, wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, weryfikacja i potwierdzanie sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych, potwierdzenie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych.

Zadanie B: Promocja inwestycji wykonana zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Oeracyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, organizacja akcji promocyjnej połączonej z konferencją prasową, przygotowanie projektów ogłoszeń w prasie, na stronie internetowej Zamawiającego.
kontakt

ul. Wandy 16; 40-332 Katowice.
Telefon/FAX: +48 32 354 15 52
Telefon komórkowy: +48 506 358 072
biuro@mipron.pl

Mipron  Sp. z o.o. © 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone  

bądź z nami